Lochem sluit 2018 positief af; lokale lasten al jaren stabiel

Lochem – De gemeente Lochem laat in haar jaarrekening 2018 een positief resultaat zien van bijna € 1,4 miljoen. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het in de begroting 2018 vastgestelde beleid. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Dat betekent dat de gemeente het geld volgens de regels heeft besteed. De gemeente stelt de raad voor om het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.
De belangrijkste meevallers in 2018 kwamen uit activiteiten en bijbehorende budgetten die in 2018 niet zijn afgerond en doorgeschoven zijn naar 2019. In totaal gaat dat om € 1,2 miljoen. Verder zijn er voordelen op jeugdhulp, de Wet Sociale Werkvoorziening, Wmo Zorg in natura en de toeristenbelasting. Tegenvallers waren er natuurlijk ook. De belangrijkste: te hoog geraamde tussentijdse winstboeking op bedrijventerreinen die nog in ontwikkeling zijn (€ 1,2 miljoen). Daarnaast waren er nadelen door de wachtgeldregeling wethouders (vanwege de verkiezingen), uitvoeringskosten Het Plein en de lagere algemene uitkering. Uit de jaarrekening blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente uitstekend is. Dat betekent dat de gemeente genoeg financiële buffers heeft om tegenvallers op te vangen.

Kosten jeugdzorg en Wmo houden onze aandacht

Jeugdhulp en Wmo blijven qua uitgaven een zorgenkindje voor alle gemeenten in Nederland. Goede jeugdzorg is onontbeerlijk, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. De gemeente verwachtte een tekort van € 2,8 miljoen op jeugdzorg. Dit bedrag was extra begroot in 2018. Hiervan is € 600.000 minder uitgegeven. Dit komt doordat het budget voor geestelijke gezondheidszorg ruimer was ingeschat dan nodig bleek. Ten opzichte van 2017 stegen de lasten voor de Wmo. De verwachting is dat de stijging dit jaar doorzet door de invoering van het abonnementstarief.

Lokale lasten stijgen licht voor woningeigenaren en dalen licht voor huurders

Voor woningeigenaren stijgen de jaarlijkse lokale lasten met € 5,-. Voor huurders dalen ze met € 3,-. Dit in vergelijking met 2016 en niet met 2017. In 2017 gaf de gemeente inwoners namelijk eenmalig
€ 25,- per huishouden terug omdat er voldoende middelen in de reserve ‘afval’ zaten.

Burgerjaarverslag over dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. In 2018 ontving de gemeente 33 klachten, 5 minder dan in 2017. 10 gingen over de dienstverlening van de gemeente zelf en de andere 23 vaak over de openbare ruimte. Inwoners zijn begaan met bomen en groen en laten van zich horen als ze vinden dat de zorg daarvoor beter kan. Belangrijk voor de gemeente is om die geluiden te kennen, zodat ze de dienstverlening verder kan verbeteren. Via het digitale inwonerspanel Lochem Spreekt en de twee ideeënmakelaars kunnen inwoners gemakkelijker hun stem laten horen.
Gemeenteraad besluit
Het college informeert de raad over de jaarrekening tijdens de Politieke Avond op maandag 24 juni. Tijdens de Politieke Avond op maandag 8 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening ter besluitvorming. De jaarrekening is te vinden op www.lochem.nl.