Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks presenteren coalitieakkoord gemeente Lochem

Lochem- Marja-Eggink-Meuleman, Erik Haverkort en Jolande van Borrendam, fractievoorzitters van
Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks presenteerden op 9 mei 2018 hun coalitieakkoord 2018-2022 met de titel Dichtbij, duurzaam, doen! De titel van het akkoord maakt in 1 oogopslag duidelijk waar deze coalitie in deze raadsperiode het accent op legt.

Dichtbij
De coalitie wil luisteren naar de samenleving, ruimte geven aan initiatieven van inwoners en partner zijn in de samenwerking. Aandacht hebben voor onderwerpen die inwoners belangrijk vinden, zoals de leefomgeving en de leefbaarheid in de kernen. Snel inspelen op problemen, zoals onveilige
verkeerssituaties. Dichtbij gaat ook over een goed bereikbare gemeente, die communiceert in
begrijpelijke taal. Digitaal waar mogelijk, maar ook persoonlijk aan de balie en in de kernen. Zorg
organiseren we dichtbij.

Duurzaam
Veel waarde hecht deze coalitie aan een toekomstbestendige wereld voor onze (klein)kinderen. Door zuinig te zijn op het landschap en door ruimte te geven aan initiatieven voor behoud en ontwikkeling van groen en natuur. De coalitie wil voorop lopen in klimaatneutraliteit en een schone, circulaire economie. Zónder tijd te verliezen aan het maken van een geheel nieuwe visie. Bestaande plannen van de gemeente Lochem, Cleantech Regio, provincie, rijk en het Klimaatakkoord van Parijs bevatten de bouwstenen.

Doen
Plannen zijn er om uitgevoerd te worden. Handen uit de mouwen en aan de slag! Zelf doen, maar ook de samenleving zelf aan zet laten. Loslaten waar dat kan en knopen doorhakken waar nodig. Daarbij past snelle besluitvorming zodat plannen slagvaardig worden uitgevoerd. Uitvoering gebeurt samen met maatschappelijke partners.

Budget dichtbij
De drie coalitiepartners vragen het college om het akkoord in gesprek met de samenleving uit te
werken tot een collegeprogramma. Daarin wordt duidelijk hoeveel geld nodig is om plannen uit te
voeren. Voor 2019 richten de partijen zich op een sluitende begroting. Afgesproken is om jaarlijks € 250.000 euro te reserveren om in te kunnen spelen op inwonerinitiatieven.

Extra raadsvergadering
De coalitie en het akkoord kwam tot stand onder begeleiding van formateur Jan Bart Wilschut. In een extra raadsvergadering op 15 mei lichten Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks het coalitieakkoord toe. Aansluitend is er ruimte voor debat. Ook worden de nieuwe wethouders dan voorgedragen voor benoeming. Dit zijn Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Henk van Zeijts (GroenLinks).